Όροι και προϋποθέσεις χρήσης open-sky.gr

OpenSky > Όροι και προϋποθέσεις χρήσης open-sky.gr

 1. Ισχύς και πεδίο εφαρμογής των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης

Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου open-sky.gr (εφεξής ο “Ιστότοπος”) που παρέχεται από την OPENSKY DISTRIBUTION AND MANAGED PRINT SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής “OpenSky “) και των υπηρεσιών που παρέχονται στον συγκεκριμένο Ιστότοπο επιτρέπεται μόνο με βάση τους ακόλουθους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης. Όταν ο χρήστης εισέρχεται στον Ιστότοπο ή σε μία από τις υπο-σελίδες του, συμφωνεί με την ισχύ της τρέχουσας έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης. Αν ο χρήστης δεν συμφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν πρέπει να κάνει χρήση του Ιστότοπου. Η OpenSky διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στο μέλλον σε αλλαγές ή ενημερώσεις στους εν λόγω Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης χωρίς προηγούμενη ρητή ενημέρωση.

2. Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που διατίθενται στον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς της OpenSky .

Η OpenSky  έχει το δικαίωμα να αναστέλλει ή να περιορίζει τη λειτουργία ολόκληρου ή μέρους του Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, ενώ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Ιστότοπος ή το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτόν θα είναι διαθέσιμα σε μόνιμη βάση, χωρίς διακοπές ή τυχόν τροποποιήσεις.

3. Πεδίο χρήσης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που διατίθενται στον Ιστότοπο στοχεύουν αποκλειστικά στην παροχή πληροφοριών στον χρήστη συγκεκριμένα και για τους προσωπικούς, μη-εμπορικούς σκοπούς του χρήστη, ενώ απαγορεύεται η λήψη, η αντιγραφή, η επεξεργασία ή η διανομή για ιδιωτικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Μόνο το περιεχόμενο που προορίζεται για λήψη και έχει επισημανθεί ρητά ως τέτοιο εξαιρείται από την προηγούμενη απαγόρευση. Επιτρέπεται επίσης στον χρήστη να εκτυπώσει τμήματα του Ιστότοπου για προσωπική χρήση.

Η OpenSky  επισημαίνει ρητά ότι το περιεχόμενο του Ιστότοπου, π.χ. κείμενο, εικόνες, γραφικά, ηχητικό περιεχόμενο και διάταξη, προστατεύεται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων ή διέπεται από άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως επίσης ότι οι ονομασίες προϊόντων, οι εμπορικές επωνυμίες και οι εταιρικές ονομασίες που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο προστατεύονται από τον νόμο περί εμπορικών επωνυμιών για τον σχετικό νόμιμο κάτοχο. Συνεπώς, οποιαδήποτε χρήση αυτού του περιεχομένου απαγορεύεται από τον νόμο, εκτός κι αν η OpenSky  έχει παράσχει εκ των προτέρων τη γραπτή συγκατάθεσή της για τη συγκεκριμένη χρήση.

4. Εγγύηση, αστική ευθύνη

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις πληροφορίες και τις τεχνολογίες που διατίθενται τη χρονική περίοδο δημοσίευσής του. Η OpenSky δεν φέρει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του Ιστότοπου θα είναι πλήρες, ορθό και ενημερωμένο. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου μπορεί κατά διαστήματα να διαφέρει από την τρέχουσα κατάσταση, ιδίως στην περίπτωση αλλαγών της φύσης των προϊόντων της OpenSky ή αλλαγών στις απαιτήσεις της χρήσης τους. Περαιτέρω, η OpenSky δεν φέρει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του Ιστότοπου θα είναι αντίστοιχο του σκοπού με τον οποίο το χρησιμοποιεί ο χρήστης. Η OpenSky και οι εργαζόμενοί της δεν φέρουν ευθύνη για οποιουδήποτε τύπου απώλεια ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν για τον χρήστη εξαιτίας ή σε συνδυασμό με τη χρήση του Ιστότοπου και τυχόν υπο-σελίδων του. Στην περίπτωση που κάποια από τις θεμελιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις παραβιάζεται σκόπιμα, η ευθύνη περιορίζεται στην προβλεπόμενη ζημιά, όπως ορίζεται στην παρούσα σύμβαση.

Στις περιπτώσεις που η OpenSky φέρει ευθύνη άνευ περιορισμών σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση κακόβουλης πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας ή στην περίπτωση τραυματισμού, θανάτου ή βλάβης στην υγεία εξαιτίας παραβίασης μιας υποχρέωσης για την οποία η OpenSky  φέρει την ευθύνη ή για ευθύνη σύμφωνα με τους νόμους περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων.

5. Σύνδεσμοι με άλλους Ιστότοπους

Σε ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου, οι υπερσύνδεσμοι (“σύνδεσμοι”) ανακατευθύνουν στους ιστότοπους άλλων παρόχων που ενδέχεται να περιέχουν επιπλέον ή συμπληρωματικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον χρήστη. Πατώντας έναν τέτοιο σύνδεσμο θα εξέλθετε από τον Ιστότοπο της OpenSky .

Η OpenSky  δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει το τρέχον ή μελλοντικό περιεχόμενο των ιστότοπων που παρέχονται από τρίτους. Συνεπώς, η OpenSky  δεν θεωρεί το περιεχόμενο των ιστότοπων τρίτων μερών στα οποία ανακατευθύνεται ο χρήστης μέσω ενός συνδέσμου ως δικό της. Επομένως, η ευθύνη της OpenSky  για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων τρίτων μερών αναιρείται, εκτός κι αν η OpenSky  είχε γνώση κάποιας νομικής παραβίασης του περιεχομένου κατά την τοποθέτηση του συνδέσμου στον ιστότοπό της.

6. Υποχρεώσεις του χρήστη

Ο χρήστης του Ιστότοπου αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί και να συμμορφώνεται με τις νομικές προϋποθέσεις που ισχύουν ως προς τον ίδιο για κάθε φορά που κάνει χρήση του Ιστότοπου ή του περιεχομένου που διατίθεται σε αυτόν.

Ο χρήστης δεν πρέπει να προβαίνει σε καμία ενέργεια ή να χρησιμοποιεί κάποια διαδικασία ή λογισμικό που ενδέχεται να οδηγήσει σε τροποποίηση, βλάβη ή παρακώλυση του Ιστότοπου, της λειτουργικότητας ή του περιεχομένου του. Η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει επίσης για μέτρα που μπορούν να οδηγήσουν σκόπιμα σε αύξηση του φορτίου στην τεχνική υποδομή του Ιστότοπου.

7. Ισχύων νόμος, τόπος δικαιοδοσίας

Ο ελληνικός νόμος θα έχει ισχύ ως προς τη χρήση του Ιστότοπου και την εφαρμογή των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης.

Σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης είναι ένας έμπορος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή δεν έχει οριστεί αρμόδιο δικαστήριο, τα δικαστήρια των Αθηνών θα είναι αποκλειστικώς αρμόδια για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων.